Showing 1–12 of 28 results

537,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
573,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
716,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
895,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
167,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
215,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
262,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
358,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
477,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
10,100,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
22,150,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )